Page 4 - مجلة ابن خلدون العدد الرابع.indd
P. 4

هنم ةدافتسلااو يجولونكتلا روطتلا ةبكاومل ىعسي                فلاـــــغــــــلا

               ..رضخلأا ميلعتلا


        ةزيمتم جتاونو ةيلاع ةدوجبو ةئيبلل ةقيدص ةيميلعت ةيمنتل قيرط جاهنم                                             يرهشلا داعس

                                            ضايرلا - ةئيبلل بولج جمانرب

                                          رضخلأا ميلعتلا موهفم ،اًريخأ ،زرب
                                          يتلا ةثيدحلا ةيبرتلا ميهافم مهأ دحأك
                                          تاونسلا للاخ ظوحلم لكشب ترشتنا
                                          لاجمك ةيلاعلا ةدوجلاب تزيمتو ،ةريخلأا
                                          قيقحت وحن ىعسي يوبرت يملع ءاضفو
                                          ،يجولونكتلا ريوطتلاو ةمادتسملا ةيمنتلا
                                          ةقيدص ةزيمتم ةيميلعت جتاونل ًلاوصو
                                          .ةزيمتم جتاونو ،ةيلاع ةدوج تاذو ،ةئيبلل
                                          يذلا رضخلأا ميلعتلا حلطصم ريشيو
                                          ةعماجلا :تاحلطصم ةدع ا ً ضيأ هيلع قلطُي
                                          ريضخت وأ ،ءارضخلا ةسردملا وأ ،ءارضخلا
                                          ىلإ ،ةيساردلا تاررقملا ةنرضخ وأ ،ميلعتلا
                                          يذلا يرصعلا ميلعتلا نم عونلا كلذ هنأ
                                          ةبكاومو ،ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ ىعسي
                                          ي ف هنم ةدافتسلااو يجولونكتلا روطتلا
                                          ةءافكب ةيميلعتلا ةيلمعلا رصانع رئاس
                                          ةقيدص ريياعم قفو ،ةزيمتم جتاونو ةيلاع
                                           .ةيعانصلا تاثولملا نع ةديعبو ةئيبلل

           م٢٠٢١ سطسغأ - ـه١٤٤٣ مرحم )٤( مقر ددعلا   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9